София 1000, ул. "Дякон Игнатий" 9
Телефон: 02 / 930 09 10
Факс: 02 / 930 09 20
E-mail: bma@marad.bg
Website: www.marad.bg
  Начало » Административни услуги

Административни услуги
Указание 1 Издаване на моряшки паспорт 

Указание 2

Издаване/преиздаване на моряшка/служебна книжка
Заявление за издаване на моряша книжка -
Образец 2-1
Заявление за преиздаване на моряшка книжка -
Образец 2-2
Заявление за издаване на служебна снижка -
Образец 2-3

Заявление за преиздаване на служебна книжка -
Образец 2-4


Указание 3 Провеждане на изпит за придобиване или повишаване на правоспособност, отменяне на ограничение или за потвърждаване на правоспособност

Заявление за допускане до изпит за правоспособност- Образец № 3-1

Заявление за допускане до изпит за придобиване на право за заемане на длъжност за ВВПЕ - Образец № 3-2

Заявление за допускане до изпит за придобиване на свидетелство за специална и допълнителна подготовка за ВВПЕ - Образец № 3-3
Заявление за допускане за изпит  - Образец 3-4 (34.5 KB)

Указание 4 Издаване/преиздаване/удължаване срока на валидност на свидетелство за правоспособност и потвърждения.

Заявление за издаване на свидетелство за правоспособност за работа на море (след полагане на изпит) - Образец № 4-1

Заявление за издаване на потвърждение на свидетелство за правоспособност (endorsement) по правило I/10 на Конвенция STCW - 1978, както е изменена - Образец № 4-5

Заявление за преиздаване/удължаване срока на валидност на свидетелство за правоспособност за работа на море - Образец № 4-6

Заявление за издаване/преиздаване на свидетелство за правоспособност за плаване по ВВПЕ - Образец № 4-7

Указание 5 Издаване/преиздаване на свидетелства за завършени курсове за специална и допълнителна подготовка, изисквани съгласно международни конвенции.

Заявление за издаване на свидетелства - Образец № 5-1

Заявление за преиздаване на свидетелства - Образец № 5-2
Групово заявление за издаване на свидетелства за специална и допълнителна подготовка - Образец № 5-3 Указание 7 Издаване/преиздаване на свидетелство за правоспособност "Водач на кораб до 40 БТ на море" и "Водач на малък кораб"

Заявление за издаване на свидетелство за правоспособност "Водач на кораб до 40 БТ на море" и "Водач на малък кораб" - Образец № 7-1 
Заявление за преиздаване на свидетелство за правоспособност "Водач на кораб до 40 БТ на море" и "Водач на малък кораб" - Образец № 7-2

Образец на медицинско свидетелство за "Водач на кораб до 40 БТ на море" и "Водач на малък кораб по ВВП на Европа"

Указание 8 Вписване на плавателен стаж в моряшкия паспорт и в моряшкия картон.

Заявление - Образец № 8

Указание 9 Издаване на удостоверение за плавателен стаж.

Заявление - Образец № 9

Указание 12 Одобряване на курс за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност "Водач на кораб до 40 БТ на море" и "Водач на малък кораб"

Указание 13 Одобряване на курсове и програми за специална и допълнителна подготовка.

Указание 14 Одобряване на учебни програми за морски и речни специалисти.


Указание 16 Вписване в регистъра на корабите на Република България.

Заявление - Образец № 16

Указание 16A 

Вписване на джетове и приравнени  към тях плавателни средства в регистъра на корабите на Република България
Заявление -
Образец №16А


Указание 17 Извършване на извлечения от регистъра на корабите и други справки за корабите.

Заявление - Образец № 17

Указание 18 Отписване от регистъра на корабите 

Заявление - Образец № 18

Указание 19 Преглед на кораби и издаване/заверка на корабни документи.

Заявление за извършване преглед на голям кораб - Образец № 19-1

Заявление за извършване преглед на малък кораб - Образец № 19-2

Указание 22

Издаване на временно свидетелство за плаване под знамето на Република България


Заявление - Образец № 22

Указание 23 Заверка на товарни планове

Заявление - Образец № 23

Указание 24 Преиздаване на документ (моряшки паспорт, свидетелство за правоспособност и др.)

Заявление - Образец № 24

Указание 28 Присвояване на повиквателни сигнали, MMSI и ATIS номера на български кораби и издаване на „Разрешително за използване на корабна радиостанция"
  Заявление - Образец № 28-1  
  Таблица на излъчващите средства на кораба - Образец № 28-2

Указание 29 Регистрация на 406 MHz EPIRB в международната база данни за 406 MHz COSPAS-SARSAT EPIRB

Заявление - Образец № 29

Указание 30

Съгласуване на местоположение и граници на зони за предоставяне на водноатракционни услуги
Заявление -
Образец №30  


Указание 31 Вписване на пристанища в регистъра на пристанищата на Република България и издаване на удостоверение за регистрация. 

Указание 32 Вписване на пристанищните оператори в регистъра на пристанищните оператори в РБългария и издаване на удостоверение за регистрация.

Указание 33 Издаване на удостоверения за експлоатационна годност на пристанищата

Указание 35 Съгласуване на карти за типов технологичен процес за обработка на товари и инструкции за обслужване на пътници

Указание 37 Извършване оценка на сигурността и изработване на план за сигурност на пристанище или терминал

Указание 38 Издаване на удостоверения за съответствие на пристанище или пристанищен терминал с нормативните изисквания за сигурност и периодична заверка на издадените удостоверения  за съответствие

Указание 39 Одобряване на планове за приемане и обработка на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност

Указание 40 Издаване на удостоверителен документ относно информацията съдържаща се в регистрите на пристанищата и пристанищните оператори© Изпълнителна агенция "Морска Администрация"
2006 Всички права запазени