Публикувано е измененото и допълнено Разпореждане № 68, касаещо изискванията към корабите, които не попадат в обхвата на междуна...

Публикувано е измененото и допълнено Разпореждане № 68, касаещо изискванията към корабите, които не попадат в обхвата на международните конвенции. Същото влиза в сила от 01.05.2010 г. и заменя Разпореждане № 68 от 01.03.2009 г.

Документът е в рубрика Нормативни документи - Разпореждания на изпълнителния директор - Разпореждане № 68