Национални стандарти за провеждане на подготовка и изпит за придобиване на правоспособност "Водач на кораб до 40 БТ"