Проект „Критични морски маршрути в Индийския океан”

Проектът „Критични морски маршрути в Индийския океан” – CRIMARIO се изпълнява по Програма „Критични морски маршрути”, която е част от Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, създаден с Регламент (ЕС) № 230/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г.


Проектът има за цел да подобри морската сигурност и безопасност в Индийския океан, насърчавайки създаването на по-тясна връзка между западната част на Индийския океан и Югоизточна Азия по отношение на морската ситуационна осведоменост, промотирайки прилагането на  Кодекса от Джибути и Протокола от Монбаса от държавите в региона.CRIMARIO се стреми към създаване на всеобхватна структура, която да функционира на стратегическо, оперативно и техническо ниво, както и към създаване на програми за обучение и насърчаване на регионалното и междурегионалното сътрудничество.Проектът стартира на 1 януари 2015 г. и е с продължителност 48 месеца.Изпълнението на проекта се ръководи от Френския институт по международна експертиза, като в него участват няколко партньори от държави – членки на ЕС:-          Italian Coast Guard (Италия);-          IMSSEA – International Maritime Safety and Environment Academy (Италия);-          DGPM – Directorate-General for MaritimePolicy,  Ministry of Agriculture and Sea (Португалия);-          World Maritime University – Световния морски университет към Международната морска организация (Швеция); -          Университет в Любляна,  Факултет по морски науки и транспорт (Словения);-          Halpin Center – Институт за предлагане на обучения и проучвания (Ирландия);-          Чешки технически университет в Прага (Чехия);-          FEI France Expertise Internationale (Франция); и-          Изпълнителна агенция „Морска администрация” (България).Реализацията на проекта ще се осъществи чрез изпълнението на три основни компонента:
  • Компонент 1: Глобална информационна мрежаПодобряване на морската сигурност и безопасност чрез изграждане на механизъм за обмен на информация. Вече съществуващите информационни системи ще бъдат модернизирани и хармонизирани и ще се постигне оптимално функциониране на утвърдена и разширена Глобална информационна система. Предвижда се създаване и поддържане на два нови идентични IFC- центъра;
  • Компонент 2: Мрежа за изграждане на капацитетСъздаване и използване на мрежа за изграждане на капацитет. Планиране и осъществяване на съвместни срещи, обучения, обмен на практики и публикации, които да стимулират и повишават компетентността на общността от потребители.;
  • Компонент 3: Оперативни политики и морско управлениеОперативните политики и методите за морско управление ще бъдат проверявани, потвърждавани и разпространявани в рамките на общността. Установяване и стимулиране сътрудничеството между държавите в рамките на IFC-центровете.
Като единствен партньор в проекта от българска страна, Изпълнителна агенция „Морска администрация” ще работи за постигането на общата цел на проекта, а именно подобряване на морското наблюдение и обмена на данни и информация с цел предотвратяване на пиратските нападения срещу кораби и моряци в региона на Индийския океан.Изпълнителна агенция „Морска администрация” ще даде своя принос към изпълнението на проекта чрез предоставяне на експертиза по отношение на събирането и обмена на данни, както на национално така и на регионално ниво.Агенцията ще участва активно в създаването на международна мрежа за изграждане на капацитет в областта на морския транспорт и сигурност, в рамките на която се предвижда провеждането на обучения, включващи отделни модули на IMO по STCW, обучения свързани с използването на различни информационни системи, както и обучения свързани с управление на риска в различни ситуации.Бюджетът на проект CRIMARIO е в размер на 5,5 млн. €, предоставен от Инструмента, допринасящ за стабилността и мира, управляван от Генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“ на Европейската комисия.