Публикувани са промени в разпореждания №№ 93, 110 и 117 на изпълнителния директор на ИАМА