Решение 2004/71/ЕО на Комисията от 4 септември 2003 година относно основните изисквания за радионавигационно оборудване, предназ...

Решение 2004/71/ЕО на Комисията от 4 септември 2003 година относно основните изисквания за радионавигационно оборудване, предназначено за употреба на борда на кораби, които не са предмет на Конвенция SOLAS, и за тяхното участие в Световната морска система за бедствие и безопасност (GMDSS) (нотифицирано под номер С(2003) 2912)