Решение 2000/637/ЕО на Комисията от 22 септември 2000 година относно прилагането на член 3, параграф 3, буква д) на Директива 19...

Решение 2000/637/ЕО на Комисията от 22 септември 2000 година относно прилагането на член 3, параграф 3, буква д) на Директива 1999/5/ЕО по отношение на радиооборудването, обхванато от Регионалното споразумение относно радиотелефонн