Национален стандарт за провеждане на допълващо обучение, изисквано съгласно чл.35, точка 6, буква “г” от Наредба №6 за компетентност на морските лица в Република България (допълващо обучение за придобиване на правоспособност „Корабен електромеханик“