Техническо обслужване на спасителните катери на Изпълнителна дирекция "Морска адмнистрация"

Номер в профила на купувача
14
Вид
събиране на оферти с обява
Статус
отворена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите