Административни услуги за пристанища и пристанищни оператори

Вписване на пристанища в регистъра на пристанищата на Р. България и издаване на удостоверения за регистрация

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1037

Вписване на пристанищните оператори в регистъра на пристанищните оператори в Р. България и издаване на удостоверения за регистрация

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1262

Издаване на удостоверения за експлоатационна годност на пристанищата

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

756

Издаване на удостоверения за съответствие на пристанище или пристанищен терминал с нормативните изисквания за сигурност и периодична заверка на издадените удостоверения за съответствие

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1949

Издаване на удостоверителен документ относно информацията съдържаща се в регистрите на пристанищата и пристанищните оператори

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1496

Извършване оценка на сигурността и изработване на план за сигурност на пристанище или терминал

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1264

Одобряване на планове за управление на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1039

Съгласуване на местоположение и граници на зони за предоставяне на водноатракционни услуги

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1261

Съгласуване на карти за типов технологичен процес за обработка на опасни и/или замърсяващи товари и на твърди насипни товари

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

408

Заверка на товарни планове

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

327