УКАЗАНИЯ за приемане и издаване на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис в Изпълнителна агенция "Морска администрация"


I. Общи условия
Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИАМА) приема и издава електронни документи, подписани с универсален електронен подпис, чието удостоверение по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис е издадено от регистриран доставчик на удостоверителни услуги.

II. Права
II.1. Право да извършват електронни изявления от името на ИАМА имат:

- изпълнителният директор на ИАМА;
- главният секретар на ИАМА.

II.2. Право да извършва властнически изявления от името на ИАМА има:

- изпълнителният директор на ИАМА.

Тези лица са автори на електронното изявление, а титулярът е ИАМА. Получателят на електронно подписан документ трябва да се увери в това, като прегледа информацията, вписана в удостоверението за електронен подпис. Лицата, които извършват властнически изявления, както и представляващите ИАМА лица често няма да изпращат подписаните от тях електронни документи лично.

II.3. Право да изпраща подписани електронни документи има служител, определен със заповед на Изпълнителния директор на ИАМА.
Изпращането по електронната поща на подписаните официални електронни документи се извършва чрез електронно съобщение, подписано от овластените лица с универсален електронен подпис.

III. Подлежащи на деловодна регистрация в ИАМА електронни документи

ИАМА приема следните видове официални входящи и изходящи електронни документи:
III.1. Документи от тип "служебна кореспонденция":

- писмо;
- доклад;
- становище и др.

III.2. Документи, свързани с ръководната дейност в ИАМА:

- заповеди;
- заповеди за командировка в чужбина;
- заповеди за командировка в страната;
- удостоверения;
- задължителни разпореждания на изпълнителния директор;
- решения на изпълнителния директор;
- договори със страна ИАМА;
- анекси към договори със страна ИАМА;
- пълномощни;
- приемо-предавателни протоколи;
- наказателни постановления и др.

III.3. Документи по Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите:
- жалба;
- молба;
- сигнал;
- предложение;
- писма по подавани жалби, молби и др.
III.4. Документи, подавани по Закона за достъп до обществена информация:
- заявление за предоставяне на документи.

IV. Неподлежащи на деловодна регистрация в ИАМА електронни документи:
- периодични печатни издания (в т.ч. вестници, списания, и др.);
- лична кореспонденция;
- честитки и поздравления;
- документи по кадрови въпроси и молби за назначаване на работа;
- покани за културни, бизнес, спортни и други прояви;
- финансово-счетоводни (с изключение на придружаващите ги писма);
- статистически документи;
- призовки по съдебни дела;
- други електронни документи, които съдържат само служебни данни и не съдържат волеизявления с правно значение.

V. Изисквания за начина на приемане на електронно подписани документи
V.1. ИАМА приема входящи електронно подписани документи, изпратени по някои от следните начини:
- чрез електронна поща съгласно стандартите: SMTP, както е описан в RFC 821, и MIME, описан в RFC 2045, 2046, 2047, 2048, 2049 и BCP0013;
- чрез външни носители:

  • дискета (1.44 MB FDD)-форматирана с файлова система FAT 16 или FAT 32;
  • CD (R, R/W) - със стандартна файлова система ISO 9660.

V.2. Адрес на официалната електронна поща на ИАМА, чрез който ИАМА официално приема и изпраща официални електронни документи:
- електронен адрес: ebma@marad.bg ;
- пощенския адрес, на който следва да се изпращат преносими физически носители със записани електронни документи, адресирани до Изпълнителния директор на ИАМА и ИАМА - гр.София 1000, ул. "Дякон Игнатий" № 9;
- адрес, на който преносими физически носители със записани електронни документи могат да се доставят в ИАМА - гр.София 1000, ул. "Дякон Игнатий" № 9, ет.8, стая № 6.
V.3. Формат на електронните документи
Електронните документи следва да са изготвени и подписани в следните формати:
- *.doc, *.xls , създадени и записани съответно с MS Word или MS Excel, минимална версия "XP" или други софтуерни продукти, предлагащи същата възможност за директно подписване на електронния документ в посочените формати;
- *.pdf , създаден и записан със средствата на Adobe Acrobat, минимална версия "6.0 CE" или друг софтуерен продукт, предлагащ същата възможност за директно подписване на електронния документ в този формат;
- *.msg , създаден със средствата на MS Outlook / Outlook Express - минимална версия 2000, или друг софтуерен продукт предлагащ същата възможност за директно подписване на лектронното съобщение в този формат.

VI. Изисквания за начина на изпращане на електронно подписани документи
От ИАМА се изпращат само официални електронни документи - тези които са подписани с универсален електронен подпис, както и такива, които не отговарят на тези условията, но са признати по силата на влязъл в сила международен акт, по който Република България е страна или са подписани с електронен подпис, удостоверението на който е признато за равностойно на удостоверение, издадено от български доставчик.
Изпращането на изходящи електронни документи от ИАМА се извършва чрез електронна поща, съгласно стандартите: SMTP, както е описан в RFC 821, и MIME, описан в RFC 2045, 2046, 2047, 2048, 2049 и BCP0013.
Изпълнителният директор на ИАМА осъществява кореспонденция и издава административни актове във формата на електронно подписани документи, за които има възможност да бъдат създадени в следните формати:
- doc, xls ,създадени и записани съответно с MS Word или MS Excel, минимална версия "XP" или други софтуерни продукти, предлагащи същата възможност за директно подписване на електронния документ с посочените формати;
- msg , създаден със средствата на MS Outlook / Outlook Express - минимална версия 2000, или друг софтуерен продукт предлагащ същата възможност за директно подписване на електронното съобщение с този формат;
Обвързването на регистрационния номер на издаваните от ИАМА електронно подписани документи става чрез новосъздадени електронни съобщения, съдържащи регистрационния номер и дата, към които се прикрепят регистрираните електронни документи.

VII. Реквизити на електронния документ
Входящите в ИАМА електронни документи за да бъдат приети следва да съдържат освен стандартните за хартиените документи реквизити и следните задължителни реквизити:
VII.1. Писмено изразено желание за електронна кореспонденция чрез следния текст: "Съгласен съм/не съм съгласен да получавам електронни изявления от ИАМА"в случаите:
- когато подателят е заявил съгласието си да получава електронни изявления от ИАМА и предпочита това да става на адрес, различен от посочения в сертификата на електронния му подпис или ако електронните подписи в документа са повече от един, задължително се вписва актуален електронен адрес за кореспонденция с ИАМА;
- в случай на заявено несъгласие за получаване на електронни изявления от ИАМА, подателят задължително посочва валиден пощенски адрес за кореспонденция с ИАМА.
VII.2. Потвърждение на получаването по смисъла на чл. 10 от ЗЕДЕП със следния текст: "Желая/не желая потвърждаване за получаването на изпратеното до ИАМА електронно изявление" в случаите:
- когато подателят е заявил желанието си да получава потвърждение от ИАМА, и предпочита това да става на адрес, различен от посочения в сертификата на електронния му подпис или ако електронните подписи в документа са повече от един, задължително се посочва актуален електронен адрес за потвърждаване на получаването;
- при потвърждаване на получаването, ИАМА изпраща на посочения адрес информация, съдържаща: регистрационния номер и дата на регистриране на полученото изявление, ведно с полученото изявление, ако след направената проверка документът е с редовни реквизити и/или подпис/и; информация за отказ от регистрация, ведно с полученото изявление,ако след направената проверка документът е с нередовни реквизити и/или подпис/и.
Когато подателят е заявил съгласието си да получава електронни изявления от ИАМА, съпроводени с реквизити съгласно т. VII.1. и/или желанието си да получава потвърждение от ИАМА, съпроводено с реквизити съгласно т. VII.2 и НЕ Е посочил изричен електронен адрес за връзка, за такъв ще се смята посоченият в удостоверението за електронен подпис електронен адрес.
VII.3. Изразено писмено съгласие и информираност за обработване на личните данни със следния текст: "Съгласен съм ИАМА да обработва личните ми данни чрез автоматизирани (компютърни) системи за осъществяване на законово регламентираните функции на ИАМА и изпълнителния директор на ИАМА и за нуждите на деловодната дейност и документооборота в ИАМА. Уведомен съм за целта и средствата за обработка на данните ми; характера на предоставяне на данните и последиците от непредоставянето им; получателите или категориите получатели, на които ще бъдат предоставяни данните, и сферата на ползването им; правото ми на достъп до и на поправка на данните".
Когато подателят-физическо лице не е отбелязал съгласието си по предходния реквизит, изявлението му се оставя без разглеждане поради неспазване на установената форма. Детайлизиране на последиците от непредоставяне на личните данни получателите, на които личните данни ще бъдат предоставени правото на достъп до и поправка на данните, се прави чрез отбелязването им на Интернет страницата на ИАМА и на видно място в звеното, извършващо деловодни функции на ИАМА.

VIII. Деловодна регистрация
При приемането на входящ електронно подписан документи в ИАМА се извършва проверка:
- за цялостност (интегритет) на получения електронен документ;
- за съответствие на получения електронен документ с указаните по-горе изисквания относно формат и реквизити;
- на валидността на удостоверението за електронен подпис (чрез проверка на периода на валидност, вписан в удостоверението на автора на електронното изявление и в списъка на прекратените удостоверения /CRL/, съхраняван от доставчика на удостоверителни услуги и публикуван на неговата официална Интернет страница);
- дали публичният ключ, отразен в удостоверението на подписващия, е притежание на автора на изявлението.
Когато получено електронно съобщение съдържа прикачени неподписани електронни документи и не е документ, който ИАМА приема (вж. по-горе), същото се счита за нередовно и не подлежи на деловодна регистрация в ИАМА. Погрешно получените електронни документи, с нарушена цялост, непълни, с некоректни реквизити, неподписани с електронен подпис или подписани с невалиден електронен подпис и документите, които не подлежат на деловодна регистрация не се регистрират в ИАМА и се връщат на подателя с информация за отказ за регистрация, изписана на кирилица и латиница.
Електронните документи, изпращани до ИАМА следва да са чисти от вируси и програми за отдалечен контрол. При постъпването на електронен документ същия отново се проверява за наличие на такива.
В ИАМА се регистрират деловодно само проверените входящи електронни документи съгласно указания списък, отговарящи на форматите и реквизитите, установени от ИАМА. След регистриране на получен в ИАМА входящ електронно подписан документ, се изпраща потвърждение до подателя на съответния електронен документ за неговото получаване в ИАМА. Потвърждението е подписан документи и съдържа данни за датата на получаване електронния документ, изписани на кирилица и латиница. Към потвърждението се прикрепя и файла на полученото по електронната поща съобщение ведно с прикрепените към него файлове. Потвърждението има стойност само ако е подписано с универсален електронен подпис от лицето, посочено със съответна заповед на Изпълнителния директор на ИАМА. Потвърждение не се изпраща, ако подателят изрично е указал, че не желае потвърждаване на получаването.
ИАМА приема електронни изявления само в прав (некриптиран) вид.