Наредба 23 от 24.10.2011 г. за докладване и разследване на морски произшествия и инциденти

(Загл. изм. – ДВ, бр. 12 от 2020 г., в сила от 1.02.2020г.)
Файлови документи
Прикачен файл Size
Наредба 1.29 MB