Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол,

както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, посл. изм. и доп., ДВ. бр. 37 от 2021г.
Файлови документи
Прикачен файл Size
Наредба 2.42 MB