Електронни услуги

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

327

Заверка на товарни планове

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

396

Издаване на моряшки паспорт

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

408

Съгласуване на карти за типов технологичен процес за обработка на опасни и/или замърсяващи товари и на твърди насипни товари

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

539

Издаване/преиздаване на свидетелства за правоспособност "Водач на кораб до 40 БТ по море" и "Водач на малък кораб"

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

540

Издаване на временно свидетелство за плаване под знамето на Република България

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

541

Проверка за автентичност на свидетелство за правоспособност и достоверност на данните, вписани в него

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

626

Вписване на плавателен стаж в регистъра на морските лица

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

631

Одобряване на учебни програми за морски или речни специалности

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

825

Издаване/преиздаване на свидетелства за завършени курсове за специална и допълнителна подготовка, изисквани съгласно международни конвенции

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

828

Извършване на извлечения от регистъра на корабите и други справки за корабите

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1034

Одобряване на курсове и програми за специална и за допълнителна подготовка

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1035

Отписване от регистъра на корабите

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1169

Издаване/преиздаване на моряшка/служебна книжка

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1175

Преглед на кораби и издаване/заверка на корабни документи

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1261

Съгласуване на местоположение и граници на зони за предоставяне на водноатракционни услуги

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1482

Одобряване на курс за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност "Водач на кораб до 40 бруто тона по море" и "Водач на малък кораб"

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1496

Издаване на удостоверителен документ относно информацията съдържаща се в регистрите на пристанищата и пристанищните оператори

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1721

Издаване/преиздаване на свидетелства за правоспособност за плаване по вътрешните водни пътища и потвърждения

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1723

Издаване на удостоверение за плавателен стаж

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1861

Издаване/преиздаване/удължаване срока на валидност на свидетелства за правоспособност за работа на море и потвърждения

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1933

Провеждане на изпити за придобиване или повишаване на правоспособност, отмяна на ограничение или за потвърждаване на правоспособност

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1934

Вписване на джетове и приравнени към тях плавателни средства в регистъра на корабите на Република България

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

2248

Регистрация на 406 MHz EPIRB в международната база данни за 406 MHz COSPAS-SARSAT EPIRB

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

2386

Присвояване на повиквателни сигнали, MMSI и ATIS номера на български кораби и издаване на "Разрешително за използване на корабна радиостанция"

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

756

Издаване на удостоверения за експлоатационна годност на пристанищата

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1039

Одобряване на планове за управление на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1264

Извършване оценка на сигурността и изработване на план за сигурност на пристанище или терминал

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1949

Издаване на удостоверения за съответствие на пристанище или пристанищен терминал с нормативните изисквания за сигурност и периодична заверка на издадените удостоверения за съответствие

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1487

Вписване в регистъра на корабите на Република България

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1037

Вписване на пристанища в регистъра на пристанищата на Р. България и издаване на удостоверения за регистрация

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА

1262

Вписване на пристанищните оператори в регистъра на пристанищните оператори в Р. България и издаване на удостоверения за регистрация

ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА