Новини

Заповед № З-303/14.05.2024 г. на изпълнителния директор на ИАМА за откривне на процедура за провеждане на конкурс за избор на пилотска организация,

за срок от пет години, при условията на Глава четвърта от Наредба № 1 от 03.04.2019 г. за осъществяване на пилотска дейност в Република България

На вниманието на българските моряци. Изпитните въпроси за правоспособност "Капитан крайбрежно плаване до 500БТ" са публикувани

в рубриката " На вниманието на българските моряци"- "Тестови въпроси включени в изпитите за придобиване на правоспособност на море "- " Тестови въпроси за корабоводители 28.03.2024г."

На вниманието на българските морски лица притежатели на „Свидетелство за правоспособност водач на кораб до 40 БТ“ и „Свидетелство за правоспособност шкипер на кораб за спорт и развлечение до 300 БТ“ искащи да плават в Република Гърция.

На вниманието на българските морски лица притежатели на „Свидетелство за правоспособност водач на кораб до 40 БТ“ и „Свидетелство за правоспособност шкипер на кораб за спорт и развлечение до 300 БТ“ искащи да плават в Република Гърция.

Забранява се от 8 април 2023 г. достъпът до българските морски и речни пристанища на кораби, сертифицирани от Руския морски корабен регистър

От 00.00 часа на 8 април 2023 г. достъпът до българските морски и речни пристанища е забранен за всички плавателни съдове, независимо от знамето, под което плават, които са сертифицирани от Руския морски корабен регистър.

На внимание на Корабопритежателите, Признатите организации, Оторизираните доставчици на услуги, дирекции „Морска администрация – Варна“ и „Морска администрация – Бургас“.

На внимание на Корабопритежателите, Признатите организации, Оторизираните доставчици на услуги, дирекции „Морска администрация – Варна“ и „Морска администрация – Бургас“.

От дата 06.03.2023 влезе в сила осъвременена версия на Разпореждане 95 на Изпълнителния директор на ИАМА относно подобряване безопасността и техническото обслужване на противопожарното и спасително оборудване на корабите под Българско знаме

Основните нови моменти са както следва:

Нов повторен търг с явно наддаване за продажба на моторен кораб „VERA SU” с IMO № 8611219

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ИАМА), на основание чл. 333а, ал. 2 от Кодекса за търговско корабоплаване, чл. 61 от Закона за държавната собственост и чл. 18 и следващите, във връзка с чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7 от 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, и в изпълнение на Заповед Заповед № З-196/25.11.2022 г. изпълнителния директор на агенцията обявява нов повторен търг с явно наддаване за продажба на моторен кораб „VERA SU” с IMO № 8611219, при следните условия: