Публикувани са изменения и допълнения в Наредба №6 за компетентността на морските лица в Република България и актуализирани приложения към нея.