Изисквания към българските корабопритежатели, произтичащи от влизащите в сила допълнения на Морската трудова конвенция