Промени в чл.39а и 39б на КТК свързани със съвместимостта на регистрите

От 29.10.2010 г. е в сила изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (публикувано в ДВ бр.85 от 2010 г.). С промяната на чл.39а и чл.39б се премахва изискването при наемане/отдаване на кораб на беър боут чартър регистъра от който идва/отива кораба да е обявен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за съвместим с регистъра на корабите в Република България. Поради тази причина отпада изискването за признаване на даден регистър за съвместим с регистъра на корабите в Република България и се премахва списъка на съвместимите регистри.