Проект GIFT – Проект „Зелени интермодални транспортни коридори”

Проектът „Зелени интермодални транспортни коридори” (Проект GIFT) стартира през месец март, 2012 г. и се изпълнява в рамките на Програмата на ЕС за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа. Проектът е с продължителност от 30 месеца и с общ бюджет от 4 040 493.70 евро.

Основната цел на проект GIFT е да насърчи използването на зелени интермодални транспортни коридори на територията на Югоизточна Европа, която следва да се постигне посредством няколко важни стъпки. На първо място, партньорството ще идентифицира, анализира и в последствие ще направи оценка на текущото състояние на транспортната мрежа на територията на проекта, като на базата на получените резултати и достигнатите изводи ще бъдат изготвени предложения за нови европейски политики и стратегии за подобряване и развиване на инфраструктурата,  процесите, информационните и комуникационни технологии, законодателството, нормите и процедурите по хармонизиране и стандартизиране в транспортния сектор.

В партньорството участват общо 27 партньора, от които 15 пълноправни партньора, 8 асоциирани партньора и 3 наблюдаващи партньора, както от държави – членки на Европейския съюз (България, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словакия и Словения), така и от такива извън ЕС (Албания, Хърватска и Сърбия). Водещ партньор на проект GIFT е Министерство на инфраструктурата, транспорта и мрежите на Гърция.

Заложените в проект GIFT дейности са групирани в 6 Работни пакета – 4 от техническо естество, 1 свързан с неговото управление и 1 посветен на популяризирането на резултатите.

Българският партньор в проекта – Изпълнителна агенция „Морска администрация” участва във всички работни пакети, като има ключова роля в изпълнението на работен пакет 4 „Изготвяне на предложения за модални коридори на територията на проект GIFT на базата на синтез”, на който е координатор.

Изпълнението на проекта се очаква да завърши през месец август 2014 г.

http://www.gift-project.eu

https://www.facebook.com/gift.project.eu?fref=ts