Проект HINT „ Хармонизиране на навигацията във вътрешния воден транспорт чрез образование и информационни технологии”

През м. декември 2012 г. беше даден старт на проект  „ Хармонизиране на навигацията във вътрешния воден транспорт чрез образование и информационни технологии” (HINT). по Оперативна програма за транснационално сътрудничество “Югоизточна Европа 2007-2013”. Проектът ще приключи през ноември 2014 г. Партньорите са 18 – университети, администрации, асоциации от осем държави – 5  членки на ЕС (Австрия, , България, Румъния, Словакия и Унгария) и 3 държави извън ЕС – Сърбия, Украйна и Хърватия. Общият бюджет на проекта е 1 655 955 евро.

 

HINT е продължение на вече завършилия проект NELI „Мрежа за сътрудничество за логистика и морско образование с фокус върху вътрешния воден транспорт в Дунавския коридор, което е подкрепено от иновативни решения” и е насочен към създаване на уникална хармонизирана система за теоретично и практическо обучение в корабоплаването по вътрешните водни пътища в района на река Дунав. Очаква се и  внедряване на електронно обучение за участващите в проекта страни, както и създаване на условия за насърчаване на възможностите за кариерно развитие в областта на корабоплаването по вътрешните водни пътища.