Морски транспорт

Делегиран регламент (ЕС) 2018/414 на Комисията от 9 януари 2018 година за допълнение на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парл...

Делегиран регламент (ЕС) 2018/414 на Комисията от 9 януари 2018 година за допълнение на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на конкретните елементи морско оборудване, за които може да се използва електронното етикетиране (Текст от значение за ЕИП. )

Директива (ЕС) 2017/2110 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 година за система от проверки с оглед на безопа...

Директива (ЕС) 2017/2110 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 година за система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро пътническите кораби и високоскоростните пътнически плавателни съдове по редовни линии, за изменение на Директива 2009/16/ЕО и за отмяна на Директива 1999/35/ЕО на Съвета

Решение 2004/71/ЕО на Комисията от 4 септември 2003 година относно основните изисквания за радионавигационно оборудване, предназ...

Решение 2004/71/ЕО на Комисията от 4 септември 2003 година относно основните изисквания за радионавигационно оборудване, предназначено за употреба на борда на кораби, които не са предмет на Конвенция SOLAS, и за тяхното участие в Световната морска система за бедствие и безопасност (GMDSS) (нотифицирано под номер С(2003) 2912)

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1928 на Комисията от 4 ноември 2016 година относно определянето на превозвания товар за катего...

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1928 на Комисията от 4 ноември 2016 година относно определянето на превозвания товар за категориите кораби, различни от пътнически кораби, ро-ро кораби и контейнеровози съгласно Регламент (ЕС) 2015/757 на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга, докладването и проверката на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт

Директива 98/41/ЕО на Съвета от 18 юни 1998 година относно регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, ко...

Директива 98/41/ЕО на Съвета от 18 юни 1998 година относно регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите-членки от Общността