Проект Danube Safety Net (https://danubesafety.net)

Интернет страница https://danubesafety.net
ROBG 522: Проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество"

Проект Danube Safety Net

          На 14 септември, 2018 г. в гр. Кълъраш, Румъния беше подписан договор между Управляващия орган (МА) на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020 г. и Изпълнителна агенция „Морска администрация” за финансиране на проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество" - Danube Safety Net, код на проекта: ROBG-522.

Началната дата на изпълнение на проект Danube Safety Net е 15 септември, 2018 г.,а неговата продължителност е 36 месеца. В проекта участват двама партньори: Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ЕАМА), която е водещ партньор и Румънската морска администрация (RNA).

Проект Danube Safety Net  беше одобрен за финансиране в рамките на Третата покана за кандидатстване на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион”, Специфична цел 1.2 „Повишаване на безопасността на транспорта по вътрешните речни и морски пътища”.

Общият бюджет на проект Danube Safety Net е 5 699 612.87 евро. Бюджетът на Изпълнителна агенция „Морска администрация” е в размер на 3 053 726.94 евро, от които 85% се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ERDF), а останалите 15% са национално съфинансиране.

          Основната цел на проект Danube Safety Net е да повиши нивото на транспортната безопасност по протежението на общия българо-румънски участък от р. Дунав.За постигането на основната цел на проекта ще бъде създадена Обща информационна система за реагиране при извънредни ситуации и ще бъдат доставени многоцелеви несамоходни плавателни средства за нуждите на компетентните органи, ангажирани в борбата с бедствия и аварии на река Дунав.

В резултат на изпълнението на проекта се очаква да бъде постигната по-добра синхронизация на действията при бедствени ситуации на двете отговорни институции, подобряване на капацитета на спасителните екипи и съкращаване на времето за реакция в случай на бедствие.