Подзаконови актове

Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол,

както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, посл. изм. и доп., ДВ. бр. 37 от 2021г.

Инструкция № 2 за издаване на визи на членове на корабни екипажи,

издадена от министъра на външните работи, министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта и съобщенията. В лиза в сила от 3.06.2005 г. за издаване на визи на членове на екипажи, обн., ДВ, бр. 50 от 17.06.2005г.

Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища

на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях, обн. ДВ бр. 99 от 15 Декември 2009 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 33 от 27.04.2012 г.