Подзаконови актове

Наредба за организацията и осъществяване на граничен паспортен,

митнически, здравен, венетинарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, обн. ДВ. бр. 67 от 31 август 2012 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 69 от 4 август 2020 г.

Инструкция № 2 за издаване на визи на членове на корабни екипажи,

издадена от министъра на външните работи, министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта и съобщенията. В лиза в сила от 3.06.2005 г. за издаване на визи на членове на екипажи, обн., ДВ, бр. 50 от 17.06.2005г.

Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища

на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях, обн. ДВ бр. 99 от 15 Декември 2009 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 33 от 27.04.2012 г.