Подзаконови актове

Инструкция № 2 за издаване на визи на членове на корабни екипажи , издадена от министъра на външните работи, министъра на вътреш...

Инструкция № 2 за издаване на визи на членове на корабни екипажи , издадена от министъра на външните работи, министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта и съобщенията. В лиза в сила от 3.06.2005 г. за издаване на визи на членове на екипажи, обн., ДВ, бр. 50 от 17.06.2005г.

Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен конт...

Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване, Обн. ДВ, бр. 67 от 31.08.2012 г., посл. изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017 г.

Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Републ...

Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях, обн. ДВ бр. 99 от 15 Декември 2009 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 33 от 27.04.2012 г.

Наредба за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с ПМС 329 от 28.1...

Наредба за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България, приета с ПМС 329 от 28.12.2007 г. обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.59 от 17 юли 2018 г.

Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пр...

Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България, обн. ДВ. бр. 76 от 20.09.2005 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 93 от 1 декември 2015 г

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лич...

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване, обн. ДВ, бр.4 от 15 януари 2016 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 Октомври 2017 г.

Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на к...

Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя, Обн. ДВ, бр. 93 от 21.10.2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 02.03.2018 г.