Новини

Нови резолюции, приети на 75-та сесия на Комитета по опазване на морската среда (МЕРС) на Международната морска организация (IMO)

С настоящото известие ИА „Морска администрация“ уведомява, че на 75-та сесия на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация, проведена в периода 16-20.11.2020 г. са приети следните нови резолюции:
•    Резолюция MEPC.324(75) „Промени в MARPOL Анекс VI – процедури за пробоотбор и проверка на съдържанието на сяра в корабните горива и EEDI“;
•    Резолюция MEPC.325(75) „Промени пр. Е-1 и приложение I на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти, 2004“.“

Предприети мерки от Морската администрация на Гърция по отношение на свидетелствата на морските лица, прегледите и сертифицирането на кораби

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИ И ПОСРЕДНИЦИ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА НА МОРСКИ ЛИЦА

ОТНОСНО: предприети мерки от Морската администрация на Гърция по отношение на свидетелствата на морските лица, прегледите и сертифицирането на кораби.

Обнародвани са задължителни кодекси към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS) –

Международен кодекс за спасителни средства (LSA CODE) и Международен кодекс за системите за пожарна безопасност (FSS CODE)

В бр. 85 от 2 октомври 2020 г. на Държавен вестник е обнародван Международен кодекс за спасителни средства (LSA CODE), приет с Резолюция MSC. 48(66) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 4 юни 1996 г. В сила за Република България от 1 юли 1998 г.
В бр. 86 от 6 октомври 2020 г. на Държавен вестник е обнародван Международен кодекс за системите за пожарна безопасност (FSS CODE), приет с Резолюция MSC.98(73) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 5 декември 2000 г. В сила за Република България от 1 юли 2002 г.

Стратегия за безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби

С Решение № 420 на Министерския съвет от 26 юни 2020 г. е одобрена Стратегия за безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби. С документа се цели да се гарантира постигането и поддържането на високо ниво на безопасност и сигурност на корабоплаването, и опазване на морската среда от замърсяване от кораби. Тя е изготвена във връзка с подготовката за предстоящия през 2021 г. задължителен одит на България по Схемата за одит на държава-членка на Международната морска организация.