Проведена Експертна мисия на Бюрото за техническа помощ и обмен на информация (TAIEX) на Европейската комисия по въпросите на морското трудово законодателство, 3–5 ноември 2009г.