Концепцията за промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

 Концепцията за промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България включва становищата на членовете на работната група, назначена със Заповед № РД-08-12 от 12 януари 2010 г. и Заповед № РД-08-94 от 17 февруари 2010 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Въпреки различията по някои от проблемите, участниците се обединиха около нуждата да бъдат извършени законови промени най-малко в три насоки:


1. Създаването на правна възможност за строителство в акваторията на Черно море и на река Дунав за частни пристанища.


2. Опростяването на процедурите в областта на строителството на нови пристанища и разширяването на съществуващите. Отпадането на института на правото на ползване на воден обект.


Отпадането или същественото модифициране на удостоверението за експлоатационна годност.


 Съдържание на документа (283.5 KB)