Регионален семинар за транспортен коридор 7 – река Дунав

В изпълнение на Роботен пакет 4 от проект GIFT на 8 май 2013 г. от 10 ч. в сградата на Дирекция „Морска администрация – Русе“ ще се проведе Регионален семинар за ролята на Транс-европейския транспортен коридор 7 – река Дунав. Целта на семинара е да се съберат мнения и предложения на всички целеви групи, които имат отношение към тематиката на проекта, предимно по отношение значението на река Дунав за развитие на „зелени” транспортни политики и стратегии в Югоизточна Европа.


Срещата на заинтересованите страни по проект GIFT ще създаде широк дискусионен форум, който ще спомогне за формулирането на ясни, ефективни и базирани на експертни мнения предложения, отнасящи се до българския участък на р. Дунав и включването на речния траспорт и пристанища в интермодалните логистични транспортни вериги в региона.