Семинар – пресконференция за постигнатите от проект DaHar резултати

Средносрочното изпълнение на проект DaHar – „ Развитие на пристанищата по река Дунав”, проект  по  Оперативна програма  за транснационално сътрудничество “Югоизточна Европа 2007-2013” , в който ИА „Морска администрация” е партньор, събра днес в София представители на средствата за масово осведомяване.


Семинарът беше открит от к.д.п. Петър Петров – и.д. главен секретар на ИА „Морска администрация”


К.в.п. Тони Тодоров, директор на дирекция „Морска администрация – Лом” и ръководител на проекта запозна присъстващите с изпълнението на дейностите по работни пакети. Проектът DaHar успешно обединява усилията на институции, организации и фирми от региона на Средния и Долен Дунав за да се усъвършенстват транспортните отношения, да се повиши ефикасността на превозите по река Дунав и да се подобри социалната среда в дунавските градове. Целите на проекта са близки до нашата национална политика в областта на вътрешния воден транспорт – да се насърчава развитието на българските дунавски пристанища като интермодални центрове и важни логистични връзки.


За работата на клъстер „Зелен товарен транспорт” информация на присъстващите предостави председателят на Управителния съвет г-н Любомир Сяров. Той подчерта, че целта е клъстера да   предоставя комплексни (интермодални) транспортни услуги -  българската транспортна система да се интегрира  с европейската, с цел насърчаване използването на комбинирани форми на транспортна услуга през (на) територията на България, успешно да се съчетаят различните видове транспорт в интеграция със съществуващите пристанищни, фериботни и вътрешни железопътни терминали с цел привличане на транзити и да се намалят транспортните разходи.


ИА „Морска администрация” работи по още 3 проекта по Оперативна програма  за транснационално сътрудничество “Югоизточна Европа 2007-2013”.


Проект ADB - мултимодална платформа „Адриатическо море – река Дунав – Черно море” беше  представен от неговия ръководител г-н Петър Киров, заместник-изпълнителен директор на ИА „МА”. Основната идея на проект ADB е да развива и насърчава алтернативни транспортни решения с фокус върху мултимодалните превози от пристанищата на Адриатическо море, река Дунав и Черно море към вътрешността на региона.


За постигнатите от проект  GIFT – „Зелени интермодални транспортни коридори” резултати разяснения направи г-жа Анна Натова, ръководител на проекта и директор на дирекция „Европейски съюз, международни отношения и проекти” в ИА „МА”. Основната цел на проект GIFT е да насърчи използването на зелени интермодални транспортни коридори на територията на Югоизточна Европа, която следва да се постигне посредством няколко важни стъпки. Вече е  идентифицирано, анализирано и оценено текущото състояние на транспортната мрежа на територията на проекта, като на базата на получените резултати и достигнатите изводи ще бъдат изготвени предложения за нови европейски политики и стратегии за подобряване и развиване на инфраструктурата,  процесите, информационните и комуникационни технологии, законодателството, нормите и процедурите по хармонизиране и стандартизиране в транспортния сектор.


К.д.п. Георги Иванов, директор на дирекция „Морска администрация” – Русе и ръководител на проект HINT „Хармонизиране на навигацията във вътрешния воден транспорт чрез образование и информационни технологии” представи извършената до момента работата по последно стартиралия във времето проект, по който работи ИА „Морска администрация”, като надграждане на вече завършилия проект „Мрежа за сътрудничество за логистика и морско образование с фокус върху вътрешния воден транспорт в Дунавския коридор, което е подкрепено от иновативни решения”(NELI). Проектът е насочен към създаване на уникална хармонизирана система за теоретично и практическо обучение в корабоплаването по вътрешните водни пътища в района на река Дунав. Очаква се и внедряване на електронно обучение за участващите в проекта страни, както и създаване на условия за насърчаване на възможностите за кариерно развитие в областта на корабоплаването по вътрешните водни пътища.


Експертите на ИА „Морска администрация” отговориха на зададените от представителите на средствата за масово осведомяване въпроси.