Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението

на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт, Обн. ДВ. бр. 32 от 8.04.2014 г., посл. изм. ДВ. бр. 2 от 9.01.2015 г.
Файлови документи
Прикачен файл Size
Наредба 376.7 KB