На 28 и 29 октомври тази година в Дирекциите „Морска администрация” Варна и Бургас към ИА „Морска администрация” бяха проведени информационни срещи по проект „НИЕ ЦЕНИМ НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ”

На 28 и 29 октомври тази година в Дирекциите „Морска администрация” Варна и Бургас към ИА „Морска администрация” бяха проведени информационни срещи по проект „НИЕ ЦЕНИМ НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ” – По-висока квалификация и компетентност чрез поддържане и повишаване на знанията и уменията на служителите”. Проектът се осъществява по Договор за безвъбмездна финансова помощ рег. № 14-22-10/29.09.2014 година, с подкрепата на Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/14/2.2-16. В рамките на проекта, чиято продължителност е 12 месеца, ще бъдат обучени 136 служители от агенцията – съответно 107 служители в 12 специализирани обучения и 29 служители в 19 обучения в ИПА.