Учредяване на Център за развитие на мултимодалните превози – един от основните резултати от проект ADB Multiplatform

На 10 декември 2014 г., Българска търговско-промишлена палата бе домакин на среща за учредяване на Център за развитие на мултимодалните превози. Центърът бе създаден в рамките на проект ADB Multiplatform „Мултимодална платформа Адриатическо море - р.Дунав - Черно море“, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество “Югоизточна Европа”.


ИА "Морска администрация", която е партньор по проекта, бе сред учредителите на центъра.За председател на центъра бе избран г-н Веселин Стоянов, управител на „Транспрес“ ООД и член на борда насъвет GS1 България към БТПП.Основните цели на Центъра са свързани с:-          предоставяне на становища по нормативни актове и други документи, свързани с развитието на мултимодалния транспорт в България;-          разработване на мерки за оптимизиране на превоза и намаляване на транспортните разходи чрез въвеждане на екологосъобразнимултимодални транспортни решения;-          подобряване на нивото на информираност на товародатели, спедитори и превозвачи за възможностите, които предлага мултимодалният транспорт;-          изграждане на ефективна мултимодална транспортна мрежа и сътрудничество с действащи транспортни хъбове и логистични центрове на национално и международно ниво;-          разпространяване на информация за иновативни решения в сферата на мултимодалния транспорт;-          популяризиране на тенденциите в развитието на технологиите за мултимодален транспорт и логистика, иновации и добри практики в страните от ЕС;-          участие в проекти и програми от областта на транспорта;-          организиране на срещи, дискусии и кръгли маси за обсъждане на документи и актуални въпроси от областта на транспорта;-          организиране на обучения и семинари.Подробна информация за Центъра може да бъде намерена на неговата интернет страница www.bcci-mdc.eu, която е в процес на разработка и ще бъде достъпна за потребителите до края на месец декември тази година. В рамките на електронната страница ще бъде предоставена възможността за онлайн дискусии в създадения за целта електронен форум.Създаването на Центъра за развитие на мултимодалните превози е един от основните резултати, постигнати по проект “ADB Multiplatform”, който стартира през пролетта на 2011 г. и ще приключи успешно в началото на 2015 г.