През м. декември 2014г. приключи успешно проектът GIFT – „ Зелени интермодални транспортни коридори”

През м. декември 2014г. приключи успешно проектът GIFT – „ Зелени интермодални транспортни коридори”, финансиран по Програмата на ЕС за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007 – 2013. Закриващата среща по проекта се проведе в периода 25-26 ноември 2014г. в гр. Будапеща, Унгария.Основната цел на проекта беше да анализира и оцени състоянието на транспортния сектор на територията на Югоизточна Европа, по – специално Коридорите IV, V и VII, и да предложи нови политики и стратегии по отношение развитието на инфраструктурата, процесите, ресурсите и законодателството, чрез което да насърчи иновативните интермодални товарни транспортни коридори от пристанищата до вътрешността на континента.Като пълноправен и единствен  партньор от България,  ИА „Морска администрация” участва активно в изпълнението на дейностите по всички работни пакети на проекта. Ръководеща беше ролята на Агенцията по работен пакет 4 „Предложен синтез и модели на GIFT транспортни коридори”.В рамките на работен пакет 5 „Пилотно тестване на избраните GIFT транспортни коридори”, бяха разработени аналитични модели за превоз на товари по европейските коридори IV,V и VII, включващи сравнителни анализи на различни варианти на превоз на контейнери. Тези модели се тестваха на практика, като тестовете обхванаха само железопътните превози.В реализиране на дейностите от работен пакет 5, екипът на ИАМА извърши реален пилотен тест с интермодален превоз на контейнеризиран товар от България до Белгия  - София / Дунав мост 2 /Арад, Румъния/Генк, Белгия.Товарът премина през 6 държави – България, Румъния, Унгария, Австрия, Германия и Белгия. Избраният маршрут за тестване беше от България до Белгия – склад на ИКЕА в гр. Генк. Използваният мултимодален метод за транспортиране беше комбинация от автомобилен и железопътен транспорт.Общата продължителност на теста беше 7 денонощия и 4 часа, т.е. – 176 часа.В рамките на проекта беше създадена т.н. “Зелена Товарна Обсерватория” - Green Freight Observatory в услуга на транспортните оператори и ползвателите на транспортни услуги в региона. Това е система за мониторинг на “зелените” транспортни коридори.  http://greenobservatory.eu/При изпълнение на работен пакет 6 „Капитализация и препоръки”, беше изработена “Зелена” Пътна карта на транспортните коридори IV, V и VII. Тази Пътна карта може да се използва при определяне на стъпките и етапите за постигане на устойчиво развитие на зелените интермодални товарни транспортни коридори в региона.Всички участващи в проекта  държави вече разполагат с детайлно анализирани данни, свързани с трите Паневропейски транспортни коридора и ще могат да ги прилагат на практика за подобряване възможностите за развитие на интермодалния товарен транспорт в Югоизточна Европа.