Обща информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Партиден номер в Регистъра на обществените поръчки - 00021

Профил на купувача в ЦАИС ЕОП: https://app.eop.bg/buyer/1093

Официална страница в интернет: https://www.marad.bg/

Данни за кореспонденция:

Адрес:1000, гр. София,  ул. „Дякон Игнатий” № 9

Дирекция „Административно – правно и финансово – счетоводно обслужване“