Указание на Изпълнителния директор относно деклариране на наличие на продължаваща компетентност, когато се изисква такава, от участниците в опреснителни курсове за специална и допълнителна подготовка