Директива (EС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 година за установяване на техническите изискв...

Директива (EС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 година за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища, за изменение на Директива 2009/100/ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО