Директива 87/540/ЕИО на Съвета от 9 ноември 1987 година относно достъпа до професията на превозвач на товари по вода в областта ...

Директива 87/540/ЕИО на Съвета от 9 ноември 1987 година относно достъпа до професията на превозвач на товари по вода в областта на националния и международен транспорт и относно взаимното признаване на дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квалификация