Директива (ЕС) 2017/2108 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 година за изменение на Директива 2009/45/ЕО за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби