Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/608 на Комисията от 19 април 2018 година за определяне на технически критерии за електронните етикети за морско оборудване (Текст от значение за ЕИП)