Делегиран регламент (ЕС) 2018/414 на Комисията от 9 януари 2018 година за допълнение на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парл...

Делегиран регламент (ЕС) 2018/414 на Комисията от 9 януари 2018 година за допълнение на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на конкретните елементи морско оборудване, за които може да се използва електронното етикетиране (Текст от значение за ЕИП. )