Дирекция "Международни и национални регулации на корабоплаването"

Директор: вакантна
Телефон: 0700 10 145 
e-mail:

Отдел: "Международни регулации и сътрудничество"
Началник отдел
:Люба Хрисотва
Телефон: 0700 10 145
e-mail:   [email protected]

Отдел: "Национални регулации, кораби и квалификация на морски лица"
Началник отдел
: вакантна
Телефон: 0700 10 145
e-mail:

Дирекцията:

 • Организира и координира участието на Агенцията в дейността на международните организации и специализираните структури на ЕС в областта на осигуряване безопасността и сигурността на корабоплаването и опазването на околната среда от замърсяване от кораби, като:
  1. осъществява връзките на Агенцията с международните организации и специализираните структури на ЕС;
  2. координира изготвянето на позиции за участие на Агенцията в работата на специализираните международни организации и подготвя изпращането им за утвърждаване от Министерството на външните работи;
  3. методически подпомага дирекциите по чл. 21, ал. 1 и Главна дирекция "Аварийно-спасителна дейност" при прилагане правото на ЕС и международните договори, по които Република България е страна, в областта на корабоплаването;
  4. разработва проекти на международни договори и прави предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за сключване, присъединяване, ратифициране, денонсиране и изменяне на международни договори в областта на безопасността и сигурността на корабоплаването и опазването на околната среда от замърсяване от кораби и за членство и участие в специализирани международни организации и инициативи;
  5. осъществява дейността по изготвяне на проекти на нормативни актове за въвеждане в националното законодателство на изискванията на правото на ЕС и на международните договори, по които Република България е страна, в областта на осигуряване безопасността и сигурността на корабоплаването и опазването на околната среда от замърсяване от кораби;
 • Води международната кореспонденция и подпомага изпълнителния директор при организирането и провеждането на международни срещи;
 • Координира и осъществява двустранното сътрудничество и връзки на Агенцията;
 • Подпомага изпълнителния директор при изготвянето на доклада по чл. 10, ал. 1, т. 22 от Устройствен правилник на ИАМА;
 • Разглежда и подготвя проектите на актове на изпълнителния директор на Агенцията по постъпили жалби от:
  1. морски лица относно нарушения на изискванията на Морската трудова конвенция, 2006 г., на Международната организация на труда за условията на труд и живот на борда на кораба;
  2. пътници, подадени в съответствие с чл. 25, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004, когато имат за предмет действие или бездействие на превозвач или на лице, на което той е поверил изпълнението на някое от задълженията си по регламента;
 • Методически подпомага дейността на дирекциите по чл. 21, ал. 1 от Устройствен правилник на ИАМА при изпълнение на задълженията в областта на квалификацията на морските лица, контрола върху безопасността и сигурността на корабоплаването и опазването на околната среда от замърсяване от кораби, произтичащи от членството на Република България в ЕС и в специализираните международни организации;
 • Извършва постоянно наблюдение и анализ на дейността на организации, упълномощени да извършват прегледи и проверки от името на Агенцията, и при необходимост предлага коригиращи действия;
 • Организационно и технически осигурява дейността на Фонд "Вътрешни водни пътища";
 • Поддържа в актуален вид базата данни по чл. 372а, ал. 1 КТК и отговаря за своевременното публикуване на информацията на интернет страницата на Агенцията;
 • Осъществява дейността по подпомагане на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията във връзка с изготвянето и представянето на Европейската комисия на информация и доклади относно прилагане на правото на ЕС в областта на сигурността и безопасността на корабоплаването, опазването на околната среда от замърсяване от кораби и нормите за подготовка и освидетелстване на морските лица.