Дирекция "Пристанища и пристанищни услуги"

Директор: Стефан Янков
Телефон: 0700 10 145
e-mail: Stefan [email protected]

Дирекцията:

 • Координира дейността на съответните структурни звена в дирекциите по чл. 21, ал. 1 за изпълнение на произтичащите от членството на Република България в ЕС и в специализираните международни организации задължения в областта на пристанищата;
 • Изготвя проекти на нормативни актове за въвеждане в националното законодателство на изискванията на правото на ЕС и на международните договори, по които Република България е страна, в областта на пристанищата;
 • Организира и координира участието на Агенцията в дейността на международните организации и специализираните структури на ЕС в областта на пристанищата, като:
  1. осъществява връзките на Агенцията със съответните международни организации и специализирани структури на ЕС;
  2. координира изготвянето на позиции за участие на Агенцията в работата на международните организации в областта на пристанищата и подготвя изпращането им за утвърждаване от Министерството на външните работи;
  3. организира и координира дейността по изпълнението на решенията и препоръките на международните организации и специализираните структури на ЕС, отнасящи се до пристанищата;
  4. подготвя мотивирани предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за членство и участие в специализирани международни организации и инициативи в областта на интегрираната морска политика, морското пространствено планиране и пристанищата;
 • Анализира постъпилите заявления на инвестиционни инициативи за изграждане на нови или разширяване на съществуващи пристанища за обществен транспорт и изготвя мотивирани становища относно съответствието им с документите по чл. 112а, ал. 1 ЗМПВВППРБ, както и относно възможността за влагане на необходимите за реализацията им публични инвестиции;
 • Организационно и технически осигурява дейността по разглеждане, приемане и одобряване на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт;
 • Изготвя мотивирани становища до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по проекти на:
  1. подробни устройствени планове, с които се прави отреждане на земни и водни участъци за строителство, както и на документацията за извършване на строителство по крайбрежието на Черно море и на р. Дунав, във вътрешните морски води и в териториалното море, както и в зоните на действие на средствата за навигационно осигуряване, включително на проекти на подробни устройствени планове и на инвестиционни проекти за изграждане на нови или разширяване, реконструкция или рехабилитация на съществуващи подводни линейни обекти на техническата инфраструктура;
  2. подробни устройствени планове и инвестиционни проекти за изграждане на нови или разширяване на съществуващи пристанища по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ и специализирани пристанищни обекти по чл. 111а, ал. 1 и чл. 111б, ал. 1 ЗМПВВППРБ;
  3. инвестиционни проекти за реконструкция или рехабилитация на цяло или на част от съществуващо пристанище или специализиран пристанищен обект;
 • Изготвя мотивирани становища до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно даването на съгласие по чл. 52, ал. 2 от Закона за водите за издаване на разрешителни за ползване на повърхностни водни обекти - части от р. Дунав, вътрешните морски води или териториалното море;
 • Методически подпомага съответните структурни звена в дирекциите по чл. 21, ал. 1 при осъществяване на дейността им по:
  1. контрол за изпълнението на изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и на специализираните пристанищни обекти по чл. 111а, ал. 1 и чл. 111б, ал. 1 ЗМПВВППРБ и за извършване на пристанищни дейности и услуги;
  2. контрол по отношение на спазването на изискванията за свободен достъп в пристанищата;
  3. контрол по отношение на прилагането на плановете за сигурност на пристанищата и пристанищните райони;
  4. регистрация на пристанища, специализирани пристанищни обекти и пристанищни оператори;
  5. (нова - ДВ, бр. 44 от 2017 г., в сила от 02.06.2017 г.) събиране, обработване и съхраняване на индивидуални данни за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения;
 • Разглежда постъпилите жалби срещу издадени задължителни предписания по Наредба № 9 за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти от 2013 г. и подготвя проектите на актове на изпълнителния директор на Агенцията по тях;
 • Разглежда и подготвя проектите на актове на изпълнителния директор на Агенцията по постъпили жалби от пътници, подадени в съответствие с чл. 25, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004, когато имат за предмет действие или бездействие на пристанищен оператор или на лице, на което той е поверил изпълнението на някое от задълженията си по регламента;
 • Изготвя мотивирани становища до изпълнителния директор за одобряване на оценките на сигурността и на плановете за сигурност на пристанищата и на пристанищните райони;
 • Подпомага изпълнителния директор при:
  1. определяне на списъка на морските пристанищни райони и на морските пристанища, спрямо които се прилага правото на ЕС относно сигурността на пристанищата и пристанищните съоръжения, и отговаря за неговото оповестяване и поддържане в актуално състояние;
  2. определяне и обявяване нивата на сигурност на пристанищата и пристанищните райони;
  3. осъществяване на производствата по упълномощаване на признати организации по сигурността да извършват дейности по сигурността на пристанищата и пристанищните райони и по отмяна на извършеното признаване;
  4. осъществяване на функциите му на компетентен орган по морската сигурност, на орган за контакт по въпросите на морската сигурност и на лице за контакти относно сигурността на пристанищните райони;
  5. изготвянето и предоставянето на Международната морска организация, на Европейската комисия и на държавите - членки на ЕС, на информация, свързана с прилагането на мерки за постигане на сигурността на пристанищата;
 • Извършва оценка за съответствие на дейността на признати организации по сигурността, упълномощени да извършват дейности по сигурността на пристанища или пристанищни райони, с изискванията за осигуряване на сигурността на пристанищата и пристанищните райони;
 • Осъществява дейността по подпомагане на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при извършване на:
  1. подготвителни действия и при провеждане на процедури за определяне на концесионер за пристанища за обществен транспорт с национално значение;
  2. контрол върху изпълнението на концесионните договори и на договорите по § 74, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на ЗМПВВППРБ (ДВ, бр. 24 от 2004 г.);
 • Осъществява дейността по подпомагане на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията във връзка с изготвянето и представянето на Европейската комисия на информацията и докладите по чл. 10, ал. 1, т. 23;
 • Обработва и съхранява събраните от дирекциите по чл. 21, ал. 1 индивидуални данни и анализира, съхранява и разпространява статистическа информация за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения;
 • Предоставя статистическата информация по т. 16 на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Националния статистически институт и на другите потребители на статистическа информация.