Главен секретар


Телефон:  0700 10 145
e-mail:

Главният секретар:

  • Организира дейността на Агенцията;
  • Координира оперативното изпълнение на общите задачи, възложени на общата и специализираната администрация;
  • Подготвя ежегодния доклад на изпълнителния директор за дейността на Агенцията;
  • Организира подготовката на проекта на бюджет на Агенцията;
  • Утвърждава длъжностните характеристики на работещите в Агенцията;
  • Създава условия за нормалната и ефективна работа в Агенцията и осъществява контрол по изпълнението на възложените задачи.