Дирекция "Морска администрация - Варна"

гр. Варна 9000
бул. Приморски № 5
Телефон: 0700 10 145
e-mail[email protected]

Директор
Валентин Енчев
Телефон: 0700 10 145
e-mail: [email protected]

Отдел: "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и корабопритежатели"
Началник отдел
:Руси Русев
Телефон: 0700 10 145
e-mail:  [email protected] 

Отдел: "Квалификация и регистрация на морски лица"
Началник отдел
: Атанас Атанасов
Телефон: 0700 10 145
e-mail[email protected]

Отдел: "Експлоатационна годност на пристанищата"
Началник отдел
: Анатоли Георгиев
Телефон: 0700 10 145
e-mail[email protected]

Отдел: "Административнонаказателна дейност и информационни системи"
Началник отдел:
 Веселина Джеджева
Телефон: 0700 10 145
e-mail[email protected]

Дирекция "Морска администрация - Варна" с на район, заключен между географския паралел от точката на сухоземната българо-румънска граница и този на нос Емине:

 • Води регистрите на корабите, плаващи под българско знаме, на морските лица, на пристанищата и на специализираните пристанищни обекти и на пристанищните оператори в Република България и предоставят информация от тях;
 • Извършва прегледи на кораби и корабопритежатели за съответствие с изискванията на националното законодателство, правото на ЕС и международните договори, по които Република България е страна;
 • Издава документи на корабите, плаващи под българско знаме, на основание на националното законодателство, правото на ЕС и международните договори, по които Република България е страна, а при поискване или оторизиране от чужди администрации издават документи и на кораби, плаващи под тяхно знаме;
 • Осъществява държавен пристанищен контрол спрямо корабите, плаващи под чуждо знаме, в съответствие с изискванията на националното законодателство, вторичното право на ЕС и международните договори, по които Република България е страна;
 • Осъществява контрол за изпълнението на изискванията на Морската трудова конвенция относно условията на труд и живот на борда на кораба;
 • Извършва въз основа на оценка на риска контрол върху безопасността на всички кораби, подлежащи на държавен контрол в пристанищата и рейдовете;
 • Контролира спазването на изискванията за наличие на застраховка за морски искове на кораби, плаващи под българско или чуждо знаме;
 • Осъществява държавен екологичен контрол на корабите, посещаващи или опериращи в българските пристанища, за предотвратяване замърсяването на морската и речната околна среда от кораби;
 • Осъществява необходимите действия по налагане на обезпечителните мерки "забрана за отплаване на кораб" и "арест на кораб" по отношение на кораби, плаващи под българско или чуждо знаме, в случаите, при условията и по реда на ККТК;
 • Осъществява контрол върху лицата, отговорни за корабите, в съответствие с изискванията на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването ISM Code (ДВ, бр. 58 от 1995 г.);
 • Упражнява контрол по отношение на предоставянето на услуги по управление на трафика и информационното обслужване на корабоплаването в морските пространства, вътрешните водни пътища, каналите, акваториите на пристанищата на Република България и другите, определени по съответния ред, райони;
 • Упражнява контрол върху всички лица, осъществяващи дейност в областта на корабоплаването;
 • Изготвя  проектите на национални стандарти за обучение, квалификация, специална и допълнителна подготовка на морските лица и ги предлагат за одобряване от изпълнителния директор;
 • Извършва проверка на изготвените от учебните заведения и центровете за обучение и квалификация на морските лица програми за обучение на морски лица относно съответствието им с изискванията на актовете от вътрешното и международното право и одобрените национални стандарти и ги предлагат за одобряване от изпълнителния директор;
 • Упражнява контрол за съответствие на провежданото обучение за придобиване на правоспособност и за специална и допълнителна подготовка на морските лица с изискванията на националното законодателство, правото на ЕС и международните договори, по които Република България е страна;
 • Организационно и технически осигурява провеждането на изпити за придобиване на правоспособности от морските лица, включително, като поддържат в актуално състояние базата данни с въпроси;
 • Извършва дейностите по издаване на моряшки (съответно служебни) книжки, свидетелства за правоспособност, справки и други документи на морските лица;
 • Извършва необходимите подготвителни действия за издаване на моряшки паспорти;
 • Подпомага със сили и средства Главна дирекция "Аварийно-спасителна дейност" при провеждане на операции по търсене и спасяване на човешки живот в българския морски отговорен район за търсене и спасяване и във вътрешните водни пътища на Република България, както и при оказване на помощ на търпящи бедствие кораби и самолети;
 • Подпомага изпълнителния директор при определяне на нивата на сигурност на корабите, плаващи под българско знаме;
 • Осъществява дейностите, свързани с установяване на опасност, обозначаване, съгласуване на планове за вадене или изтегляне, както и всички други действия, предвидени в действащото законодателство по отношение на потънало имущество;
 • Осъществява контрол спрямо превозвачите по договор за превоз на пътници и спрямо пристанищните оператори, предоставящи пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 3 ЗМПВВППРБ, за изпълнение на задълженията им, произтичащи от правото на ЕС относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища;
 • Събира информация за изпълнението на изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти по чл. 111а, ал. 1 и чл. 111б, ал. 1 ЗМПВВППРБ, като:
 • Извършва всички подготвителни действия, включително проверки на експлоатационната годност, за издаване на удостоверения за експлоатационна годност на пристанища, пристанищни терминали и специализирани пристанищни обекти;
 • Осъществява планови, текущи и целеви проверки на експлоатационната годност;
 • Контролира спазването на изискванията за техническа безопасност на пристанищните съоръжения, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за безопасно осъществяване на товаро-разтоварните операции от квалифициран за съответния вид работа персонал;
 • Установява наличието на основания за временно преустановяване или ограничаване на експлоатацията на пристанище или за временно преустановяване експлоатацията на специализиран пристанищен обект;
 • Контролира спазването на изискванията за извършване на пристанищни дейности и услуги, включително съответствието на извършваните пристанищни дейности и услуги с вписаните в регистъра на пристанищата и специализираните пристанищни обекти, в регистъра на пристанищните оператори и в удостоверенията за експлоатационна годност;
 • Осъществява контрол за спазване на изискванията за свободен достъп в пристанищата;
 • Представя на изпълнителния директор мотивирани становища за одобряване на плановете за приемане и обработване на отпадъци и осъществяват контрол за изпълнението им;
 • Осъществява контрол за изпълнението на мерките, предвидени в плановете за сигурност на пристанищата и на пристанищните райони, както и в правилата за сигурност на пристанищата, за които се прилага глава осма от Наредбата за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 99 от 2014 г.);
 • Осъществява контрол за изпълнението на мерките, предвидени в плановете за защита при бедствия на пристанищните оператори;
 • Събира, обработва и съхранява индивидуални данни за дейността на пристанищните оператори и собствениците на пристанища и пристанищни съоръжения;
 • Извършва всички подготвителни действия във връзка с постановяването на вписване или отказ от вписване на пристанище или специализиран пристанищен обект в регистъра по чл. 92, ал. 4 ЗМПВВППРБ, както и за вписване или за отказ от вписване на пристанищни оператори в регистъра по чл. 117, ал. 4 ЗМПВВППРБ;
 • Изработва мотивирани експертни становища по проекти на генерални планове на пристанища за обществен транспорт;
 • Участва в изработването на становища по:
 • а) инвестиционни проекти за изграждане на нови, разширяване, реконструкция или рехабилитация на съществуващи пристанища за обществен транспорт;
 • б) проекти на подробни устройствени планове и инвестиционни проекти за изграждане на нови или разширяване на съществуващи по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ и на специализирани пристанищни обекти по чл. 111а, ал. 1 и чл. 111б, ал. 1 ЗМПВВППРБ;
 • в) документи за отреждане на земни и водни участъци за извършване на строителство по крайбрежието на Черно море и на р. Дунав, във вътрешните води и в териториалното море, както и в зоните на действие на средствата за навигационно осигуряване, в т. ч. на проекти на подробни устройствени планове и на инвестиционни проекти за изграждане на нови или разширяване на съществуващи подводни линейни обекти на техническата инфраструктура;
 • г) заявления за даване на съгласие при условията и по реда на чл. 52, ал. 2 от Закона за водите за издаване на разрешителни за ползване на водни обекти - части от р. Дунав, вътрешните морски води или териториалното море;
 • Участва в дейността по контрол на изпълнението на концесионните договори и на договорите по § 74, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗМПВВППРБ (ДВ, бр. 24 от 2004 г.);
 • Следи за своевременното и точното заплащане на таксите по чл. 103в, ал. 6 ЗМПВВППРБ;
 • Осъществява контрол върху дейността по предоставяне на водноатракционни услуги с плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение.
 • Дава задължителни указания в рамките на своите правомощия за осигуряване на изпълнението на актовете на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на изпълнителния директор на Агенцията;
 • Директора на дирекцията осъществява функциите на капитан на пристанище, включително:
  1. постановява задържане, забрана за отплаване или арест на кораби, както и задържане на товари при условията и по реда на КТК и ЗМПВВППРБ;
  2. постановява изместване на негодни за плаване кораби, както и на кораби, по отношение на които е постановено задържане, забрана за отплаване или арест;
  3. издава разпореждания, с които обявяват безопасното газене и максималната разрешена височина над водолинията (еърдрафт) на корабите при преминаването им през плавателни канали и в акваториите на пристанищата, в акваториите, в които са разположени пристани по чл. 111а, ал. 2 или по чл. 111б, ал. 2 или ал. 3 ЗМПВВППРБ, както и в акваториите на местата за укритие на риболовни кораби и на зимовниците;
  4. разпорежда извършването на измервания на дълбочините в акваториите на пристанищата, в акваториите, в които са разположени пристани по чл. 111а, ал. 2 или по чл. 111б, ал. 2 или 3 ЗМПВВППРБ, както и в акваториите на местата за укритие на риболовни кораби и на зимовниците;
  5. одобрява схемите за обвързване на плаващи хидротехнически пристанищни съоръжения;
  6. ръководя действията за борба със замърсявания, причинени от кораби, в акваторията на съответното пристанище;
  7. ръководя действията за оказване на помощ на търпящи бедствие кораби и самолети в акваторията на съответното пристанище;
  8. съгласува технологичните карти за обработка на опасни и/или замърсяващи товари и на твърди насипни товари, както и промените в тях;
  9. съгласува оценките за сигурност и правилата за сигурност на пристанищата, за които се прилага глава осма от Наредбата за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 99 от 2014 г.);
  10. разрешава провеждането на регати, ралита и други състезания във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища;
  11. съгласува местоположението и границите на зоните за предоставяне на водноатракционни услуги.
 • Взема решение за вписване или отказват вписване на кораб в регистровите книги по чл. 34, ал. 1 КТК, както и за вписване на промени в обстоятелствата или заличаване на извършено вписване;
 • Издава задължителни предписания при условията и по реда на Наредба № 9 за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти от 2013 г.;
 • Издава удостоверения за вписване на пристанище, специализиран пристанищен обект и пристанищен оператор.