Дирекция "Речен надзор - Лом"

гр. Лом 3600
Дунавски парк № 3, ПК 29
Телефон: 0700 10 145
e-mail: [email protected]

Директор
Тони Тодоров
Телефон: 0700 10 145
e-mail: [email protected]

Отдел: "Преглед, освидетелстване и регистрация на кораби и морски лица"
Началник отдел
: Радостин Йонов
Телефон: 0700 10 145
e-mail[email protected]

Отдел: "Пристанищен контрол"
Началник отдел
: Георги Методиев
Телефон: 0700 10 145
e-mail: [email protected]

Дирекция "Речен надзор - Лом" с район, определен от километър  645 от българския участък на р. Дунав до километър 845 (българо-сръбската граница):

 • Осъществява контрол за изпълнението на мерките по регулиране на капацитета на флота.
 • Организационно и технически осигурява провеждането на изпити за придобиване на професионална компетентност на превозвачи на товари по вътрешните водни пътища.
 • Разследва произшествията с кораби, плаващи по вътрешните водни пътища на Република България.
 • Дава задължителни указания в рамките на своите правомощия за осигуряване на изпълнението на актовете на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на изпълнителния директор на Агенцията.
 • Изготвя предложения до изпълнителния директор относно подбора и разпределението на кадрите, повишаването на квалификацията, поощряването на служителите и налагането на наказания.
 • Организира, планира, ръководя, контролира и отчита изпълнението на задачите, възложени на дирекцията, която ръководят.
 • Подписва и насочват материали, подготвени по въпроси, включени във функциите на ръководените от тях дирекции.
 • Докладва на изпълнителния директор, на заместник изпълнителния директор и на главния секретар по въпроси, свързани с функциите на ръководените от тях дирекции.
 • Изготвя ежегодно отчет за дейността на ръководените от тях дирекции и правят предложения за конкретни мерки за подобряване на дейността.
 • Прави предложения за назначаване, преназначаване или освобождаване от длъжност на служители в дирекцията, която ръководят.
 • Прави предложения за повишаване на квалификацията и повишаване в длъжност на служителите от дирекцията, която ръководят.
 • Осигурява взаимодействието с другите звена в Агенцията в съответствие с установените организационни връзки и разпределението на дейностите между тях.
 • Постановява задържане, забрана за отплаване или арест на кораби, както и задържане на товари при условията и по реда на КТК и ЗМПВВППРБ.
 • Постановява изместване на негодни за плаване кораби, както и на кораби, по отношение на които е постановено задържане, забрана за отплаване или арест.
 • Издава разпореждания, с които обявява безопасното газене и максималната разрешена височина над водолинията (еърдрафт) на корабите при преминаването им през плавателни канали и в акваториите на пристанищата, в акваториите, в които са разположени пристани по чл. 111а, ал. 2 или по чл. 111б, ал. 2 или ал. 3 ЗМПВВППРБ, както и в акваториите на местата за укритие на риболовни кораби и на зимовниците.
 • Разпорежда извършването на измервания на дълбочините в акваториите на пристанищата, в акваториите, в които са разположени пристани по чл. 111а, ал. 2 или по чл. 111б, ал. 2 или 3 ЗМПВВППРБ, както и в акваториите на местата за укритие на риболовни кораби и на зимовниците.
 • Одобрява схемите за обвързване на плаващи хидротехнически пристанищни съоръжения.
 • Ръководи действията за борба със замърсявания, причинени от кораби, в акваторията на съответното пристанище.
 • Ръководи действията за оказване на помощ на търпящи бедствие кораби и самолети в акваторията на съответното пристанище.
 • Съгласува технологичните карти за обработка на опасни и/или замърсяващи товари и на твърди насипни товари, както и промените в тях.
 • Съгласува оценките за сигурност и правилата за сигурност на пристанищата, за които се прилага глава осма от Наредбата за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 99 от 2014 г.).
 • Разрешава провеждането на регати, ралита и други състезания във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища.
 • Съгласува местоположението и границите на зоните за предоставяне на водноатракционни услуги.
 • Взема решение за вписване или отказват вписване на кораб в регистровите книги по чл. 34, ал. 1 КТК, както и за вписване на промени в обстоятелствата или заличаване на извършено вписване.
 • Издава задължителни предписания при условията и по реда на Наредба № 9 за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти от 2013 г..
 • Издава удостоверения за вписване на пристанище, специализиран пристанищен обект и пристанищен оператор.
 • Изпълнява и други задачи, възложени им от изпълнителния директор, заместник изпълнителния директор или от главния секретар на Агенцията, в рамките на функциите на ръководените от тях дирекции.