Надграждане функционалностите на Единната централизирана информационна система на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Интеграция към външни системи“, Обособена позиция № 2 „Надграждане на Единната централизирана информационна система“

Номер в профила на купувача
48
Вид
открита процедура
Статус
отворена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите