„Подготовка на техническа спецификация и изисквания за ИТ инструмент за транспортна безопасност по река Дунав“ в изпълнение на проект: „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакция при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество“ – Danube Safety Net, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020, на Изпълнителна агенция „Морска администрация“

Номер в профила на купувача
47
Вид
събиране на оферти с обява
Статус
отворена
Обект на процедурата
Услуги
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите