Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ, част II Интереси. - 2019 г.