Доставка, инсталация и монтаж на специализирано сървърно оборудване, доставка и инсталация на софтуер за виртуализация и миграция на данни за нуждите на Изпълнителна агенция „Морска Администрация “

Номер в профила на купувача
49
Вид
открита процедура
Статус
отворена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите