Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Изпълнителна агенция "Морска администрация"

Номер в профила на купувача
50
Вид
мини процедура по рамково споразумение
Статус
отворена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти
Дата на отваряне на офертите