Най-често задавани въпроси и отговори

Не. Заявленията за административни услуги се обработват по дата на регистриране и в зависимост от вида на заявената услуга.
При подаване на документи, пред Изпълнителна агенция „Морска администрация“, гражданите и организациите се представляват по закон и по пълномощие по реда на Гражданския процесуален кодекс (Чл. 32 – Представители на страните по пълномощие могат да бъдат: 1. адвокатите; 2. родителите, децата или съпругът; 3. юрисконсултите или други служители с юридическо образование в учрежденията, предприятията, юридическите лица и на едноличния търговец. Чл. 33 – Пълномощниците се легитимират с пълномощно, подписано от страната или от нейния представител. В пълномощното се посочват трите имена, точният адрес и телефонът на пълномощника.) Пред Изпълнителна агенция „Морска администрация“ гражданите и организациите могат да се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа и от други граждани или организации – чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.
На интернет страницата на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в рубриката „Административно обслужване“ е публикувана информация за предоставяните от агенцията административни услуги, необходимите документи, такси, срокове за изпълнение. Посетете ни на интернет адрес: https://www.marad.bg/bg/taxonomy/term/277.
Образците на заявления за административни услуги са публикувани на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в рубриката „Административно обслужване“ към съответната административна услуга на интернет адрес: https://www.marad.bg/bg/node/863.
На интернет страницата на ИА „Морска администрация“ в рубрика „На вниманието на българските моряци“ е публикуван „Списък на одобрени учебни заведения и центрове за провеждане на курсове за „Водач на малък кораб“ и „Водач на кораб до 40 БТ“ линк: https://www.marad.bg/index.php/bg/node/1030.
Два дни преди обявените дати за провеждане на изпити Изпълнителна агенция “Морска администрация“ публикува на електронната си страница списък на допуснати/недопуснати кандидати в секция „На вниманието на морските лица“.
Трябва да положите успешно изпит пред ИА „Морска администрация”. За целта подайте заявление и приложете към него оригинала на заявлението за преминат курс, копие на диплома на завършено минимум основно образование и документ за платена такса за изпит в размер на 15 лв.
Необходимо е да подадете заявление за издаване на свидетелство за правоспособност, като приложите: копие на медицинско свидетелство, издадени от одобрено от ИА „Морска администрация” лечебно заведение, подписано от оправомощен лекар и документ за платена такса. Списък на оправомощените лекари може да намерите на следния електронен адрес: https://www.marad.bg/bg/node/1200.
Необходимо е да подадете заявление за преиздаване на свидетелство за правоспособност, да приложите копие на медицинско свидетелство, издадено от одобрено от ИА „Морска администрация” лечебно заведение, подписано от оправомощен лекар и документ за платена такса. Необходимо е да представите и старото свидетелство за правоспособност, което се връща в ИА „Морска администрация” за унищожаване.
Първо трябва да представите дневника си пред учебното заведение, в което сте преминали обучение за заверка и подпис. След това го представете пред ИА „Морска администрация” за оценка. Можете да представите дневника си във всеки център за административно обслужване на Агенцията. Подадените от Вас документи се насочват за преглед и оценка към ДМА – Варна/Бургас при проведена плавателна практика по море и съответно към ДРН Русе/Лом при проведена плавателна практика по река. При необходимост може да бъдете извикан на допълнително събеседване. Едва след положителна оценка на дневника ще можете да се явите на изпит за правоспособност.
На интернет страницата на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в рубриката „Административно обслужване“ е публикувана информация за предоставяните от агенцията административни услуги, необходимите документи, такси, срокове за изпълнение. За повече информация посетете: https://www.marad.bg/bg/node/863.
При първоначална регистрация лодката задължително подлежи на преглед. Издава се контролен талон ,който е неразделна част от „Свидетелството за регистрация“ на лодката, и е с валидност в зависимост от състоянието на плавателния съд от 1 до 5 г. След изтичане на посочения в контролния талон срок лодката подлежи задължително на подновителен преглед.
Всички плавателни съдове с дължина до 4,57 м (15 фута) и двигатели до 20 к.с. (15 kW) мощност, неизвършващи стопанска дейност не е задължително да се регистрират. При надвишаване на една от двете или и двете характеристики регистрацията е задължителна.
Регистърът на корабите на Република България е единен, поради което по линия на ИА”МА” за експлоатацията на плавателния съд няма значение пристанището на вписване. Пристанището на регистрация зависи от желанието на корабособственика, еднозначно определено в заявлението за регистрация. Регистровият номер е пореден и няма възможност за избор.
Името на лодката се избира и заявява еднозначно от Корабособственика. Същото се проверява за уникалност в избраното пристанище за регистрация и ако се открие вече съществуващо такова в това пристанище, заявеното име следва да бъде променено от корабособственика. Желаното име на лодката се изписва в заявлението на български и на латиница, като не може да бъде с нецензурен/обиден характер.
За управление на малък кораб (с дължина на корпуса по-малка от 20 м) минималната притежавана квалификация за речно корабоплаване е „Водач на малък кораб”, придобита по чл.36, т.4 Наредба № 6.
Конструктивните чертежи и обяснителната записка за самостоятелна постройка на лодка се изготвят от лицензирани за целта съдостроители, конструкторско бюро или инженер корабостроител.
Не. Свидетелството за правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ по море”, удостоверява притежаваната от Вас квалификация за морско корабоплаване. За плаване по вътрешните водни пътища на Европа минималната необходима притежавана квалификация за речно корабоплаване е „Водач на малък кораб”.
Няма такова изискване. Можете да плавате в район с отдалечаване от брега до 500 метра и наличие на спасителни средства за всички лица на борда. За международно плаване се прилага и местното Законодателство, където плавате, което може да има различни изисквания от Българското законодателство.
За всички пристанища с изключение на военните се води регистър, който е публичен и се публикува на електронната страница на Изпълнителна агенция „Морска администрация”, достъпен на следния адрес: https://www.marad.bg/bg/taxonomy/term/178.
В електронния регистър на пристанищата в Република България, достъпен на следния адрес: https://www.marad.bg/bg/taxonomy/term/178 са вписани предлаганите пристанищни услуги на съответното пристанище, както и типовете обработвани товари.
Пристанищните услуги се извършват от регистрирани пристанищни оператори, притежаващи и наемащи квалифициран персонал и необходимите технически средства за извършване на съответните услуги. Информация за регистрираните може да бъде получена на следния електронен адрес: https://www.marad.bg/bg/taxonomy/term/179.
Проектът на план се изготвя в два екземпляра и се представя за одобряване на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация", придружен от: 1. Доказателства за проведените по реда на чл. 22, ал. 2 от НИЕГПСПО консултации; 2. Съгласувателно становище на министъра на околната среда и водите или на оправомощено от него длъжностно лице; 3. Документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. За повече информация виж: https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/28944.
Таксите се заплащат при заявяване на административната услуга по банков път и/или в центровете за административно обслужване на клиенти чрез ПОСТ терминал. Информация за банковите сметки може да намерите на интернет адрес : https://www.marad.bg/node/857.